Visie

De Beekhoeve - biologische melkveehouderij, dichtbij de natuur en betekenisvol voor mensen

Wij willen biologisch “boeren” zoals het past in het veenweidelandschap. Daarbij passen Hollandse koeienrassen die zowel melk als vlees hebben. Dubbel doel koeien met melk en later geeft de koe ons ook kwalitatief goed vlees. Dat maken ze van het gras dat groeit in dit weidegebied. Ze grazen daarvoor zodra het kan buiten, zij beheren de weilanden en natuurgebieden. Dat vinden wij een duurzame manier van koeien houden.

Daarbij bemesten wij (en de koeien) de bodem en het bodemleven voedt het gras. Met aandacht voor het microleven, weidevogels, kruiden, natuurlijke slootkanten, insecten, landschapselementen, erfvogels en amfibieën. Zo staan we dicht bij de natuur.

In onze visie is er een direct verband tussen de bodem, ons bord (onze voeding) en onze buik (onze gezondheid). Wanneer we goed voor de bodem zorgen, waar gezonde planten op groeien, krijgen we gezonde koeien die ons gezonde producten geven. Om ervoor te zorgen dat die mooie kwaliteit ook in de voeding blijft moeten we naar ons idee de producten zo min mogelijk bewerken. Daarom kiezen wij bewust voor vleesproducten zonder kunstmatige toevoegingen en verwerken we al onze zuivel “rauwmelks”.

Omdat wij het belangrijk vinden dat mensen dichter bij de natuur, de dieren, het landschap en hun voeding staan, betrekken wij mensen op allerlei manieren bij de boerderij. Wij merken dat mensen dit waarderen en dat hen dit goed doet en de verbinding hechter wordt. Zo willen we betekenisvol voor mensen zijn.

Wij staan voor een regeneratieve landbouw, een landbouwmethode die met de natuur mee werkt.

Daarnaast zijn wij ook een bewust biologisch landbouwbedrijf en streven dus ook de 4 kernwaarden van biologisch landbouw na.

Biologische landbouw

Boeren in balans met de natuur is voor ons een basisprincipe. Daarom zijn wij ook bewust biologisch boer. Wij kunnen ons helemaal vinden in de beschrijving van biologische landbouw:

“Een productiesysteem dat een natuurlijke balans in de bodemgezondheid, gezondheid van ecosystemen en mensen na streeft. Biologische landbouw vertrouwt, speelt in op, en is afhankelijk van ecologische processen, biodiversiteit en kringlopen. Respecteert de natuurlijke lokale omstandigheden en houdt deze intact.

Biologische landbouw combineert traditie, innovatie en wetenschap om te profiteren van het gedeelde milieu en promoot eerlijke handel, contacten en een goede kwaliteit van leven voor alle betrokkenen.”

Definitie van de IFOAM [link https://www.ifoam.bio/en/about-us]:

Internationaal zijn de kernwaarden vastgelegd in vier punten van waaruit biologisch zich verder ontwikkelt:

Gezond (health): De gezondheid van mensen kan niet los gezien worden van gezonde ecosystemen met een gezonde bodem, gewassen en dieren. Gezond is niet een kwestie van niet-ziek, maar het continu werken aan fysiek, mentaal, sociaal en ecologisch welbevinden. Daarom ook worden in de biologische landbouw kunstmest, diergeneesmiddelen en additieven die gezondheidseffecten zouden kunnen hebben zoveel mogelijk vermeden.

Ecologisch (ecology): Biologische landbouw speelt zich af binnen levende ecosystemen en natuurlijke kringlopen. Biologisch werken vraagt aanpassing aan lokale omstandigheden, ecosystemen, cultuur en schaal. Wie biologische producten produceert, verwerkt, verhandelt of consumeert moet zijn bijdrage leveren aan de bescherming en verbetering van de gezamenlijke leefomgeving, met inbegrip van het landschap, klimaat, habitats, biodiversiteit, lucht en water.

Fair (fairness): Mensen en dieren delen één wereld. Dat gaat alleen goed zolang dat op een faire manier gebeurt. Sleutelwoorden zijn billijkheid, respect, rechtvaardigheid en rentmeesterschap. Dieren kunnen opgroeien op de manier die past bij hun natuurlijke gedrag. Mensen – van boer tot consument – gunnen elkaar kwaliteit van leven, waarbij er voedsel genoeg is voor iedereen en van een duurzaam hoogwaardige kwaliteit. Maatschappelijke en milieukosten worden in de prijs van het product doorberekend.

Verantwoordelijk (care): Hogere opbrengsten en efficiency kunnen risico’s met zich meebrengen, zoals effecten op het complexe ecosysteem. Zolang wij die effecten niet overzien, is het beter niet te experimenten: voorzorg boven alles. Moderne wetenschap, oude kennis en praktijkervaring bieden volop oplossingen. Technologieën met onvoorspelbare effecten, zoals gentech, kunnen we daarbij missen, net als marktpartijen die niet het belang van allen voor ogen hebben maar voedsel willen monopoliseren ten faveure van hun aandeelhouders.

Meer info lees meer op de site van bionext: https://bionext.nl/wat-is-biologisch

Meer over deze ‘organic principles’ is te vinden op de website van Ifoam, de internationale koepel van biologische landbouworganisaties.