Natuurbeheer

Biologisch boeren is bedrijvigheid die past bij de omgeving. De cultuurhistorische waarden van het veenweidegebied worden zo veel mogelijk gerespecteerd.

Er wordt niet getornd aan het weidse decor en open karakter van het land. Koeien en weidevogels vormen het vaste uitzicht. Sloten blijven gehandhaafd, percelen betrekkelijk klein. Het vormt de perfecte basis voor agrarisch natuurbeheer. Om het agrarische natuurbeheer nog meer handen en voeten te geven heeft de Beekhoeve zelfs een aparte vlindertuin en een insectenhotel. Agrarisch natuurbeheer geeft boeren ook een aanvulling op het inkomen.

Denk bij agrarisch natuurbeheer aan het niet bemesten en minder maaien van slootkanten met een natuurlijke oever waardoor allerlei planten kunnen groeien en bloeien en het beschermen van nesten van weidevogels. Delen van het weideland worden vroeg in het seizoen gemaaid, andere delen later zodat weidevogels in alle rust kunnen broeden. Ook het behoud van het geriefhoutbosje middenin het weiland past bij het ondernemen met oog voor de omgeving. Om de natuur op en rond de boerderij te bevorderen, staan er bomen en struiken op het erf, waaronder struiken met bessen die vogels erg lekker vinden. Ook zijn er plekjes met lang gras en heggen van snoeihout gemaakt voor erfvogels, insecten of egeltjes.

Brandnetels of plassen water op het erf zijn stimulerend voor de natuur. Zo legt de Dagpauwoog (vlinder) de eitjes op brandnetels, bouwt de Boerenzwaluw zijn nestje met modder en hebben kikkers en andere amfibieën ook belang bij vochtige plekjes. De boerderij op zich is ook erg stimulerend voor natuur. Zo vangt de boerenzwaluw veel vliegen rond de boerderij en profiteert de mus van alle voedselrestjes van het vee en heeft deze vogel ook nog voldoende plekjes om te broeden onder de dakpannen. Roofvogels maken ook deel uit van het ecosysteem op De Beekhoeve. Zo heeft de kerkuil zich met zijn gezin gevestigd en vliegt de torenvalk uit over de weilanden.

De Beekhoeve heeft zelf ook natuur in bezit. Twaalf hectare aan Natura-2000 gebied in Woerdense Verlaat, de Westveense Polder. Dit wordt momenteel omgezet naar natuur, hier komen natuurtypen zoals kruidenrijk grasland en vochtig hooiland. Deze hebben grote waarde voor de biodiversiteit maar passen ook goed bij een melkveebedrijf. Het wordt voor het grootste gedeelte beheerd door onze koeien. Daarnaast voeren we ook machinaal beheer uit. 

Ook pachten we een aantal stukken nat schraalland van Staatsbosbeheer. Het maaisel wat uit die gebieden komt gaat in onze potstal, daar liggen de droge koeien heerlijk op!

Voor het agrarisch natuurbeheer zijn we lid van de agrarische natuurvereniging Rijn Vecht en Venen. Voor meer informatie klik hier.