Gezonde bodem – gezond gras- gezonde koe

De Beekhoeve werkt aan een natuurlijker, op kringlopen gebaseerde landbouw. Dat houdt in dat er op de boerderij gewerkt wordt aan een natuurlijk vruchtbaarder bodem, stimulering van het bodemleven, die gezondere planten oplevert.

Gezonde natuurlijke meststoffen zijn de basis voor een gevarieerd bodem-voedsel-web.​ ​De bodem kun je zien als het maagdarmkanaal voor de planten. Het bodemleven werkt prachtig samen met planten wat gezonde grassen en kruiden oplevert. Het menu van de koeien bestaat voor het leeuwendeel (95%) uit gras en kruiden, er wordt bewust minder krachtvoer aan de koeien gegeven. Deze veenweidekoeien bouwen daardoor meer weerstand op en produceren volwaardige producten voor ons. In de bodem zorgt organische stof er ook voor dat water beter vastgehouden wordt. Meer info over gezonde bodem kan je hier lezen.

Het gras en riet uit het land dat de koeien niet lekker vinden, wordt gebruikt als strooisel in de potstal en vervolgens als bemesting op het land. Maar voor de potstallen is meer strooisel nodig. Daarvoor wordt strooisel uit de directe omgeving van het land van Natuurmonumenten gebruikt. Het riet en droge gras uit de Nieuwkoopse plassen en terreinen van Natuurmonumenten, beheert door De Beekhoeve, wordt in de potstal gereden zodat de koeien en kalveren daar in de winter heerlijk droog in kunnen liggen. De koeien trappen dit strooisel in hun eigen mest en krijgen de volgende dag weer een nieuw droog laagje met strooisel. Deze mest is weer fantastische voeding voor het bodemleven waar ook de weidevogels van meeprofiteren.

Naar ons idee is het gebruik van antibiotica in onze samenleving te ver doorgeschoten met alle nadelen van dien. Wij gebruiken daarom ook bewust geen antibiotica bij onze melkkoeien en zijn ook gecertificeerd antibiotica-vrij.