Kringlopen

De Beekhoeve werkt aan een natuurlijker, op kringlopen gebaseerde landbouw. Dat houdt in dat er op de boerderij gewerkt wordt aan een natuurlijk vruchtbaarder bodem die gezondere planten oplevert. Er wordt bewust minder krachtvoer aan de koeien gegeven en het menu van het Maas-Rijn-IJsselvee ras bestaat voor het leeuwendeel uit gras. Deze veenweidekoeien bouwen daardoor meer weerstand op. De gezonde natuurlijke meststoffen leveren een bodem die water beter vasthoudt en beter filtert waardoor ons grondwater schoner wordt.

Het gras en riet uit het land dat de koeien niet lekker vinden, wordt gebruikt als strooisel in de potstal en vervolgens als bemesting op het land. Maar voor de potstallen is meer strooisel nodig. Daarvoor wordt strooisel uit de directe omgeving van het land van Natuurmonumenten gebruikt. Het riet en droge gras uit de Nieuwkoopse plassen wordt in de potstal gereden zodat de koeien en kalveren daar in de winter heerlijk droog in kunnen liggen. De koeien trappen dit strooisel in hun eigen mest en krijgen de volgende dag weer een nieuw droog laagje met strooisel.